بررسی تاثیر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی بر عملکرد مالی و رفتار اقتصادی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 298

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF14_012

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

Abstract:

یکی از راهکارهای منطقی برای توسعه بازار پول و سرمایه در کشور بهرهبرداری از ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی از طریق انتشار تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه است .تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی اجاره به عنوان ساده ترین روش تامین مالی و نقدینگی مطرح بوده که ضمن تکیهبر دارایی فیزیکی و پایین بودن ریسکهای اعتباری مترتب بر آن هیچگونه مشکل شرعی در بازار اولیه و ثانویه سرمایه نداشته و تجربه سالهای اخیر حکایت از کارایی بالای این ابزار در تقویت بازار سرمایه کشور دارد این تحقیق تاثیرتامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی بر عملکرد بانکهای متعارف و اسلامی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش، ازلحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است جامعه آماری تحقیق بانک های عضو بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد ۲۱ بانک با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش داده های ترکیبی و از نرم افزار Eviews۱۰ بهره گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد، تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی بر عملکرد کل صنعت بانکی، عملکرد بانک های متعارف و اسلامی اثرات مشابهی، بانک ها را بعد از بحران مالی تاثیر معناداری دارد. از اینرو تامین منابع مالی نیز به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از دیگر عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب می شود؛ به همین جهت دولت ها و شرکت ها همواره جهت تاسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تامین مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تامین مالی از کشورهای غربی بوده است.

Keywords:

تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی , عملکرد کل صنعت بانکی , بحران مالی

Authors

فاطمه سادات رضایی

کارمند شهردای آشخانه