بررسی تاثیر ویژگی های شغلی و پشتیبانی اداری بر مدیریت بحران با نقش میانجی چابکی نیروی کار کارکنان شهرداری بجنورد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF14_018

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شغلی و پشتیبانی اداری بر مدیریت بحران با نقش میانجی چابکی نیروی کار کارکنان شهرداری بجنورد صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری بجنورد به تعداد ۲۵۰ نفر بودند که با توجه به جدول مورگان((۱۹۷۲ تعداد ۱۲۷ نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۰ سوالی رائوت و همکاران((۲۰۲۱ استفاده شد پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ برای کل سوالات ۰/۸۹ بدست آمد و روایی محتوای پرسشنامه نیز مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی ( میانگین، درصد و شکل) از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرم افزار PLS نسخه ۴ تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد ویژگی های شغلی و پشتیبانی اداری بر مدیریت بحران با نقش میانجی چابکی نیروی کار کارکنان شهرداری بجنورد تاثیر معناداری دارد.

Authors

حسن فرجی

کارمند شهردای بجنورد