نقش سبک های مدیریت در انگیزش و چابکی سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهر الیگودرز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MFTCONF13_032

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

Abstract:

تحقیق حاضر به بررسی نقش سبک های مدیریت در انگیزش و چابکی سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهر الیگودرز پرداخته است. روش این تحقیق توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان نیروی انتظامی شهر الیگودرز به تعداد ۱۴۰ نفر که برای انجام نمونه گیری از روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان ۱۰۳ تعداد از آنان انتخاب می شود و پرسشنامه در اختیار نمونه های آماری قرار گرفت گردآوری داده در این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه استفاده و ابزار جمع آوری دادها (پرسشنامه) در اختیار آنها قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو (۱۹۹۷) با ۱۶ گویه، پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵) با ۱۵ گویه، پرسشنامه چابکسی سازمانی شریفی و ژان(۲۰۰۴) با ۲۹ گویه است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید اساتید راهنما رسید. پایایی مولفه های پرسشنامه ها نیز با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها محاسبه و مورد تایید شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Authors

رضا ایرانشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد – مدیریت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

سمانه خشنود

استاد گروه مدیریت – دانشگاه علوم و تحقیقات تهران