اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYED-6-2_005

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

Abstract:

طلاق یکی از استرس زاترین رویدادهای زندگی والدین و کودکان است. طلاق والدین مجموعه وسیعی از تغییرات و سازماندهی های مجدد خانواده است که درطول زمان بر سازگاری کودک تاثیر میگذارد .هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان در خانواده های طلاق بر بهبود خودپنداره و افزایش تاب آوری کوکان طلاق ۱۰تا ۱۲ سال بود . روش تحقیق : بدین منظور ۲۵ کودک از خانواده های طلاق انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه ازمایش (۱۳نفر) و گروه کنترل ( ۱۲ نفر ) گمارده شدند . پس از اجرای ۱۵ جلسه برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق دو پرسشنامه SEARS و CSCS بصورت پیش ازمون و پس آزمون اجرا شد . یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق باعث ایجاد تغییر در خودپنداره کودکان در خانواده های طلاق نمیشود اما تاب آوری آنها را افزایش می دهد. این افزایش تاب آوری، در دختران بیشتر از پسران مشاهده شد . نتیجه گیری : بنابراین توجه به مداخلات گروهی و آموزش مهارتهای حل مسئله در برخورد کودکان با مسئله طلاق از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

Keywords:

برنامه مداخله ای ویژه کودکان در خانواده های طلاق , خودپنداره , تاب آوری , کودکان خانواده های طلاق

Authors

علی مشهدی

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

سیده عاطفه حسینی یزدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، مدرس دانشگاه پیام نور کاشمر

زهرا عاصمی

دانشجوی دکتری روانشناسی ، پیام نور تهران

سید علی کیمیایی

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد