بررسی تاثیر سبک مدیریت بر عملکرد شهرداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF13_068

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

Abstract:

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ابعاد رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شرق تهران میباشد. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق اکتشافی- توصیفی، و از نظر نوع دادهها تحقیق کیفی و کمی است. جمع آوری دادهها مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. روش کتابخانه ای شامل مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات مربوط به مدیریت تحول گرا و عملکرد میباشد. در روش میدانی با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه آماری، دادههای مورد نیاز برای انجام تحقیق، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان تامین اجتماعی شرق تهران است.نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نشان داد که انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی،ترغیب ذهنی،روابط شبکه ای ،مشارکت سازمانی،اعتماد سازی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

Authors

روح الله اسماعیلی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آیت الله آملی