مطالعه وضعیت کیفی پروژه های عمرانی در بافت فرسوده و راهکارهای افزایش کیفیت اجرای آن ها (مطالعه موردی بافت فرسوده شهر شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF08_072

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

Abstract:

کیفیت ساخت وسازه ای شهری، یکی از مهمترین مسائلی است که در کیفیت زندگی شهروندان تاثیربسزایی دارد. سکونت در خانه های بی کیفیت و یا بهره برداری از بناهای نامناسب، باعث کاهش کیفیتزندگی شهروندان و تقویت احساس ناامنی در آنها خواهد شد. همچنین می توان خاطرنشان کرد کهکیفیت ساختوساز در بخش های مختلف ازجمله معماری ساختمان، اسکلت و سازه بنا، تاسیساتمکانیکی و الکتریکی، عوامل اجتماعی و فرهنگی بایستی به دقت موردتوجه قرار بگیرد. مهمترین نکتهدر ارتباط با افزایش کیفیت ساختمان توجه به ضوابط و مقررات ساختوساز و نیز بررسی، کنترل ونظارت بر شیوه ساختوساز در انطباق با مقررات مذکور می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی عواملموثر بر کیفیت ساخت و ساز و ارائه راهکارهای اجرایی جهت افزایش کیفیت آن ها مبتنی بر بهبودکیفیت زندگی شهروندان، صرفه اقتصادی برای کشور و همچنین حفاظت از محیطزیست شهری است.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است؛ ضمن آنکه تلاش می گردد از طریقمطالعه اسناد ارایه شده از سوی رگانهای مسئول و منابع کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی، استفاده ازپرسشنامه محلی و مصاحبه با مسئولین آشنا با موضوع تحقیق مطالب لازم گردآوری شده و سپس بانگاهی کارشناسانه به بررسی آنها پرداخته شود و در نهایت با استفاده از شاخص ها و معیارهایاستخراج شده از ابعاد سه گانه ظاهری، عملکردی و معنایی کیفیت ساخت و ساز پیشنهادهایی به منظورافزایش کیفیت ساخت وسازهای جدید در بافتهای هدف (فرسوده) ارائه می گردد.

Authors

سیدمهدی موسوی

کارمند شهرداری شیراز

مسلم بهروزی

کارمند شهرداری شیراز

محمدامین برومند

کارمند شهرداری شیراز