رویکردی نوین و تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC01_022

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر اغلب شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل تغییرات شدید نیاز مشتری در معرض تهدید قرار دارند. به همین دلیل نه تنها باید به نیازهای جدید مشتریان پاسخ دهند بلکه باید محصولت متنوع خود را با توجه به خواست مشتری بر کیفیت بال و خدمات رسانی سریع، تطبیق دهند و این امکان پذیر نخواهد شد تا زمانی که شرکت ها اصلح فرآیندهای داخلی و خارجی خود را در اولویت قراردهند .در صنایع امروزی میدان رقابت و کشمکش از سطح یک شرکت منفرد به کل اعضای زنجیره تامین تعمیم پیدا کرده است. در قرن حاضر با اینکه بیشتر صنایع ایران را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند اما این صنایع با کمبود منبع و رقابت شدید مواجه بودهاند و مدت زمان بیشتری نمیتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. برای موفقیت در محیط جدید کسب و کار، لزم است که عملکرد زنجیره تامین ارزیابی شده و معیارهای عملکردی آن استخراج گردد. در پژوهش حاضر ضمن مرور ادبیات موضوع به بیان اهمیت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در محیط صنایع خرد و متوسط پرداخته شد. در ادامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار به ویژه در شرکتهای قطعه ساز خودرو به عنوان رویکردی نوین مطرح شده است.

Authors

سعید خلیلی

پژوهشگر و دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

میثم صداقت

پژوهشگر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

مهدی طبری

پژوهشگر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

مهدی بهرامپور

پژوهشگر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران