شناسایی عوامل موثر بر مهارت آموزی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر مشهد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ERCIS01_035

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

امروزه تاثیر شناسا یی عوامل موثر بر مهارت آموزی به دلیل اهمیت زیادی که عملکرد دانش آموزان دارددر مطالعات مدرسهای و حوزه های کاربردی نظری پاداش های مدیری ی ت و بقای سازمان ها دارد، باعثشده است کسب شناخت کافی از این سازه و چگونگی اندازه گیری آن و درک عواملی که می تواند آن راتحت تاثیر قرار دهد از اهمیت خاصی برخوردار شود؛ لذا هدف این تحقیق، شناسا یی عوامل موثر برمهارت آموزی در دانش آموزان دوره ی ابتدا یی شهر مشهد میباشد. در این مطالعه با ۱۰ نفر از معلماندرس کارآفرینی پایه ششم، روسای پژوهشکده ها و مدیر مرکز رشد آموزش و پرورش شهرستان مشهدمصاحبه صورت گرفت و ۴۰ نفر از معلمان ناحیه ۷ مشهد به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. ابزارجمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. پس از اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه توزیع گردید و۲۸ انجام شد. نتایج مقایسه رتبه بندی نشان داد عوامل موثر SPSS تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزاربر مهارت آموزی به ترتیب به صورت معلم، برنامه های آموز شی مدرسه، مدرسه، خانواده، توانا یی حلمساله و مهارت های فردی می باشد.

Authors

نفیسه قدسی

دانشجوی کارشناس ارشد علوم تربیتی موسسه آموزش عالی سنابادآموزگار مقطع ابتدا یی ، استان خراسان رضوی