بررسی راهکارهای افزایش مشارکت اجتماعی دانش آموزان در آموزش و پرورش

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ERCIS01_036

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

مشارکت یک نظام فکری است. تفکر مشارکتی و عادت به مشارکت در نظام آموزشی ایجاد و پرورش مییابد و در جامعه و سازمانها از آنها بهرهبرداری میشود. برای اینکه نظام آموزش و پرورش در این کار توفیق پیدا کند باید با ساز و کارهایی باعث نهادی شدن تفکر مشارکتی میشود را عملیاتی نماید. آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی نقش مهمی در فرایند اجتماعی انسان دارد. این مسئول آموزش به موقع و کافی از فرد به زندگی در جامعه است. درک ماهیت و ویژگی نظام آموزشی آسان نیست. در پژوهش حاضر که به بررسی مشارکت و همکاری دانش آموزان و سپس به بررسی راهکارهای افزایش مشارکت اجتماعی دانش آموزان پرداختیم در ابتدا مسائلی که به نهادینه شدن تفکر همکاری منجر میشود را بیان نمودیم و سپس شیوه های چگونگی جذب دانش آموزان به مشارکت اجتماعی را بیان نمودیم و به این نتیجه رسیدم که اگر دانش آموزان از ابتدای تحصیل رسمی با چنین روحیهای آشنا و بزرگ شوند در بزرگسالی که کارگزار، تصمیمگیر و مسئول میشوند به راحتی تحقیق و پژوهش را به عنوان ابزاری نیرومند و کارساز به کار میبرند و بدین صورت روحیه تحقیق و پژوهش عاملی جهت ایجاد تعهدات اجتماعی و روحیه مشارکت میشود. با توجه به نیازمندی نهاد آموزش و پرورش به مشارکت دانش آموزان برای حفظ پویایی خود، بررسی موانع آن یک ضرورت است که در این مقاله به آن توجه شده است.

Authors

حسن منافی

کارشناسی ارشد

راضیه خادم الحسینی

کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان