بررسی عوامل بازدارنده در اجرای مدیریت مدرسه محور و ارائه راهکارها در مدارس متوسطه اول

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ERCIS01_040

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل بازدارنده در اجرای مدیریت مدرسه محور در مدارس متوسطه اول بوده است. جامعه آماری معلمان متوسطه اول آموزش و پرورش شهر ری که تعداد آنها ۲۴۱ نفر و به علت وجود دو ناحیه و متناسب با آنها از نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب ۱۴۴ نفر انتخاب گردیدند. پژوهش از نوع بنیادین و روش تحقیق توصیفی و از نوع علی-مقایسه ای میباشد.در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته عوامل بازدارنده در مدیریت مدرسه محوری از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته, مفاهیم استخراج و با استفاده از روش کدگذاری محوری، ۱۷ عبارت در چهار حیطه شناسایی و پایایی پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۹ بدست آمد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی همچون تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم افزارamos استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، با توجه به نمودار اسکری گراف چهار عامل استخراج و در تحلیل عاملی اکتشافی نیز ۱۶عبارت پذیرفته شد و عبارت(عدم وجود سیستم های نظارتی و ارزشیابی درست) حذف گردید و در ماتریس عاملی دوران یافته موارد زیر یافت شد:بعد اول(فرهنگی-زمینهای) شامل ۴ عبارت:فقدان انگیزه معلمان و مدیران R=۰/۵۷) )عدم دانش و آگاهی لازم اولیاء در راستای کمک رسانی به اجرای مدیریت مدرسه محور R=۰/۷۷) )تاکید بر رابطه گرایی به جای ضابطه گرایی R=۰/۷۱) )عدم اعتماد و بدبینی به مدیران و کارکنان مدارس برای اجرای موفق مدرسه محوری در مدیران عالی و اولیاء R=۰/۶۷) )؛بعد دوم(عوامل فردی- مدرسه ای) شامل ۶ عبارت:ارسال بخشنامه ها دستوری به مدارس(R=۰/۴۵ )کافی نبودن حقوق و پاداش ها R=۰/۵۴) )عدم مشارکت و انعطاف پذیری مدیران R=۰/۶۸) )پایین بودن مهارت و توانمندی مدیران مدارس درپیاده سازی مدیریت مدرسه محور R=۰/۷۹) )فقدان یک الگوی اجرایی مشخص و مقبول در زمینه استقلال بخشی مالی مدارس R=۰/۵۲) )وجود امکانات و تجهیزات نابرابر و غیرمتعادل در مدارس R=۰/۵۴) )؛بعد سوم(عوامل پشتیبانی) شامل ۳ عبارت: عدم حمایت مدیران عالی از مدیر مدرسه(R=۰/۶۳ )انتصاب مدیران کم تجربه در پست مدیریت مدارس(( R=۰/۷۲ پائین بودن سطح آگاهی و اطلاعات مدیران مدارس از ماهیت و الزامات مدرسه محوری(R=۰/۶۹ )؛بعد چهارم(عوامل ساختاری) شامل ۳ عبارت: عدم تکیه بر سند تحول بنیادین در برنامه های آموزشی و پرورشی در مدارس(R=۰/۵۵ )عدم تفویض اختیار به مدیران مدارس به عبارتی عدم استقلال مدیر(R=۰/۷۴ )نبودن یک رسالت یا راهبرد واحد در آموزش و پرورش(.( R=۰/۸۱

Authors

منصوره مختارخان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی- معاون آموزشی مدرسه- شهرری