بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازشو بر مقاومت برشی پانچ دال های دو طرفه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 211

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE06_132

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

Abstract:

استفاده از تعریف سیستم بتن آرمه دال مسطح در درجه اول به دلیل لزوم عبورتاسیسات مکانیکی و الکتریکی صورت گرفت که در آن وجود بازشوها در مجاورت ستون اجتناب ناپذیر بود. وجود بازشوها،مقاومت برشی پانچ دال های تخت را کاهش می دهد. دال مسطح بتن آرمه یک سیستم سازه ای متداول است که به طور گسترده در ساخت ساختمان های مختلف استفاده می شود. از سوی دیگر، استفاده از دالهای مسطح که مستقیما بر روی ستونها قرار دارند، در صورت شکست برشی پانچ، آسیب پذیری آنها را بهویژه درمناطق اتصال دال به ستون آشکار میکند. دراین تحقیق اثر بازشو و قطع آرماتور خمشی در محل بازشو مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است.براساس مطالعاتانجام شده تعبیه بازشو با ابعادمحدود در حدود ۹ درصدمقاومت برش پانچ راکاهش داد و درصورت قطع آرماتور در محل بازشو،این کاهش مقاومت تا دو برابر افزایش یافت.

Authors

محمدحسین سجودی زاده

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

رضا مرشد

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران