بررسی تاثیر محتوای فرکانسی زلزله در پاسخهای دینامیکی سازه های بلندمرتبه با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 270

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE06_142

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

Abstract:

باتوجه به رشد جمعیت در شهرهای بزرگ و رشد شهرها به صورت عمودی، جهت سهولت در خدمت رسانی و دسترسی کم هزینه و راحتتر به منابع مورد نیاز شهری، مهندسان ناچار به ساخت سازه های بلند مرتبه روی خاکهای نامطلوب هستند. باتوجه به شرایط لرزه خیزی کشور ایران در نقاط مختلف شهری، این مساله حائز اهمیت است که سازه مورد نظر تحت چه شرایطی بیشترین آسیب را متحمل میشود. در این مطالعه یک مدل سه بعدی غیر خطی از اندرکنش خاک و سازه در سازه های بلندمرتبه با روش المان محدود به وسیله نرم افزار آباکوس در حوزه زمان برای ارزیابی اثر اندرکنش خاک و سازه بررسی شده است. بررسی نتایج جابجایی جانبی، شتاب خاک و طبقات، بلندشدگی پی، برش پایه و کانتورهای تنش، جابجایی، سرعت و شتاب حاصل از مدلهای اندرکنش خاک و سازه تحت اثر زلزله های لوماپریتا و نورثریج پرداخته میشود. برای جذب امواج ناشی از زلزله از مرزهای نیمه بینهایت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تغییرات محتوی فرکانسی بر پاسخهای دینامیکی سازه تاثیر میگذارد.

Authors

غلامرضا هوائی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

فاطمه شکری

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران.

محمد اسماعیلی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران.