تامین مالی اسلامی و تجهیز منابع بانکداری در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 168

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOM-1-4_002

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1401

Abstract:

یکی از مهمترین کارکردهای نظام مالی اسلامی، تسهیل جریان مالی و هدایت منابع مالی به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد و کارا است. چنین عملکردی، به بانک ها فرصت می دهد تا منابع اقتصادی را با اتکا به منابع پولی و مالی با سرعت و دقت بیشتری مورد جابجایی قرار دهند و وجود ابزارهای مالی اسلامی، باعث افزایش بهره وری و تجهیز بهینه منابع بانک ها می گردد. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تجهیز منابع بانک داری در ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۱:۴ تا ۱۴۰۰:۲ (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد اوراق صکوک در هر دو رژیم رونق و رکود، تاثیر مثبتی بر سپرده های بانکی دارند ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند، از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

Authors

سیدعلی پایتختی اسکویی

گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

آرش نگاهبانی

گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

نادر مهرگان

دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

محمدرضا ناهیدی امیرخیز

گروه اقتصاد، دنشکده اقتصاد- مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران