بررسی واکنش ارقام گلرنگ به سطوح مختلف فسفر در مناطق گرم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREO-36-3_002

تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1401

Abstract:

به منظور بررسی واکنش ارقام گلرنگ به سطوح مختلف فسفرخاک درجهت مصرف بهینه کود، پژوهشی در مناطق داراب، اصفهان، دزفول و کرمان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اجرا شد. عامل اول، رقم (ارقام پدیده و گلدشت برای اصفهان و داراب و ارقام گلدشت و صفه برای کرمان و دزفول) و عامل دوم، مقدار کود حاوی فسفر (شامل صفر ، ۵۰ ، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل) بود. مقدار فسفر قابل جذب خاک در اصفهان ۲/۱۰، داراب ۱۱، کرمان ۷ و دزفول ۱۸/۷ میلی­گرم بر کیلوگرم بود. بر اساس نتایج، اثر رقم بر عملکرد دانه گلرنگ در مناطق اصفهان و دزفول به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد معنی دار بود ولی در مناطق داراب و کرمان تفاوت بین دو رقم، معنی دار نبود. اثر مقدار کود حاوی فسفر بر عملکرد دانه در هر چهار منطقه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. اثر متقابل (رقم-فسفر) بر عملکرد دانه تنها در اصفهان و در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار بود. در اصفهان بیشترین مقدار عملکرد از رقم گلدشت و سطح ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود حاوی فسفر بدست آمد که اختلاف معنی داری با شاهد داشت. در دزفول نیز بیشترین مقدار عملکرد، از همین مقدار کود بدست آمد. در کرمان بیشترین مقدار عملکرد دانه از رقم گلدشت و سطح ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود حاوی فسفر بدست آمد که با دیگر تیمارها اختلاف آماری معنی­داری داشت. با کاربرد کود سوپرفسفات تریپل در مناطق داراب، دزفول و اصفهان به ترتیب ۲۰%، ۷۸% و ۲۸% افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. بهترین نسبت فایده به هزینه در داراب و کرمان از رقم گلدشت و به ترتیب از سطح ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود حاوی فسفر بدست آمد و در مناطق دزفول و اصفهان از سطح ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود حاوی فسفر به ترتیب در رقم صفه و پدیده حاصل شد. به­طور کلی، برای گلرنگ در مناطق گرم با فسفر قابل جذب برابر ۱۰ میلی­گرم در کیلوگرم خاک، مقدار ۵۰ کیلوگرم کود حاوی فسفر و برای مناطق با فسفر قابل جذب ۷ میلی­گرم در کیلوگرم، مقدار ۱۵۰ کیلوگرم کود حاوی فسفر قابل توصیه خواهد بود.

Authors

فریدون نورقلی پور

استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

لیلا رضاخانی

محقق موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

کامران میرزاشاهی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دزفول؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

هرمزد نقوی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

مجید رجایی

دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

مجتبی یحیی آبادی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بایبوردی، ا، و ف. نورقلی پور. ۱۳۹۸. دستورالعمل مدیریت تلفیقی ...
 • جباری، ح.، س. س. پورداد.، ا. ح. امیدی.، م. ر. ...
 • بررسی اثرات سطوح مختلف فسفر بر صفات رویشی و عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط آبی [مقاله کنفرانسی]
 • زینلی، ا. ۱۳۹۱ . گلرنگ (شناخت، تولید و مصرف). انتشارات ...
 • عراقی نژاد، م. ر.، م. سراجوقی، و م. ن. ایلکائی. ...
 • علی احیایی، م.، و ع. ا. بهبهانی زاده. ۱۳۷۲. شرح ...
 • حشمتی، س.، م.، امینی دهقی، و ک. فتحی امیرخیز، ۱۳۹۶. ...
 • میر سید حسینی، ح.، و ف. نور قلی پور. ۱۳۹۸. ...
 • نورقلی پور، ف.، ع. جعفر نژادی، ی. محمد نژاد، م. ...
 • Abbadi, J. ۲۰۱۷. Phosphorous use efficiency of safflower and sunflower ...
 • Abbadi, J., and Gerendas, J. ۲۰۱۱. Effects of phosphorus supply ...
 • Afzal, O., Asif, M., Ahmed, M., Awan, F. K., Aslam, ...
 • Ahmadpour Abnavi, S., Ramroudi, M., and Galavi, M. ۲۰۱۹. Effect ...
 • Alizadeh, K., and Carapetian, J. ۲۰۰۶. Genetic variation in a ...
 • Arsalan, B., and Cuplan, E. ۲۰۱۸. Identification of suitable safflower ...
 • Bonfim -Silva, E. M., Dourado, L. G. A., Soares, D. ...
 • da Anicesio, E. C. A., Bonfim- Silva, E. M., da ...
 • Devi, K. N., Singh, L. N. K., Devi, T. S., ...
 • Golzarfar, M., Shiranirad, A. H., Delkhosh, B., and Bitarafan, Z. ...
 • Haghighati Malek, A., Ferri, F. ۲۰۱۴. Effects of nitrogen and ...
 • Heidari, M., Sobhkizi, A. R., Mahmoody, M., and Noori, M. ...
 • Hunter, P. J., Teakle, G. R., and Bending, G. D. ...
 • da Silva, C., da Silva, A. C., Zoz, T., Victor. ...
 • Killi, F., Kanar, Y., and Tekeli, F. ۲۰۱۶. Evaluation of ...
 • Lopez-Bellido, L., and Fuentes, M. ۱۹۸۶. Lupin crop as an ...
 • Mündel, H. H. and L. R. Centre .۲۰۰۴. Safflower production ...
 • Paludo, J. S., Bonfim-silva, E. M., Silva, T. J. A., ...
 • Park, J. H., Bolan, N., Megharaj, M., and Naidu, R. ...
 • Sofy, S.O., Hama, S. J., and Hamma-Umin, B. O. ۲۰۲۰. ...
 • Vafaie, A., Ebadi, A., Rastgou, B., and Moghadam, S. H. ...
 • Vanc C., Uhde-Stone C., and Allan D.L. ۲۰۰۳. Phosphorus acquisition ...
 • Wei, Y., Zhao, Y., Fan, Y., Lu, Q., Li, M., ...
 • Westerman R.L. ۱۹۹۰. Soil Testing and Plant Analysis. ۳rd American ...
 • Zhang H., Huang Y., Ye X., Shi L., and Xu ...
 • نمایش کامل مراجع