ارزیابی پدیده رشد خزشی ترک در پره توربین تحت اثر بارهای حرارتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM06_044

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

Abstract:

در این مقاله به بررسی عددی پد یده رشد ترک خزشی در یک نمونه پره ردیف اول نازل توربین پرداخته شده است. بدین منظور برای پیش بینی نرخ رشد ترک تحت اثر خزش، از رابطه نی کبین استفاده شده است. با توجه به وابستگی پارامترهای این رابطه به خواص خزشی و گسیختگی خزشی ماده، ابتدا این ویژگیها از روی نتا یج آزمونهای تجربی خزشی، استخراج گردید. سپس به کمک شبی هسازی المان محدود،این پد یده بر روی مدل تهیه شده از پره نازل توربین حاوی ترک اولیه، شبیه سا زی شده است. نتایج بهدست آمده از این شبیی هسازی نشان میدهد، بر خلاف آزمونهای آزمایشگاهی با نیرو ی ثابت، که نرخ رشد ترک خزشی پس از مدتی به صورت فزاینده زی اد میشود؛ رشد ترک در این قطعه به آرامی و به صورت کنترل شده افزایش میی ابد . به منظور اطم ینان از صحت برنامه نوشته شده، شبیهسازی رشد ترک در یک نمونه CT به کمک این برنامه انجام و نتایج آن با نتایج آزمونهای تجربی و همچنین سایر نتایج موجود مقایسه شدکه مطابقت خوبی میان این نتایج مشاهده گردید.

Authors

علی حسین زاده

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان، ایران