بررسی یادگیری سازمانی در آموزگاران مدارس ابتدایی استان زنجان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_484

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

Abstract:

این پژوهش به منظور »بررسی وضعیت یادگیری سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی استان زنجان « انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی آموزگاران زن و مرد مقطع ابتدایی استان زنجان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ می باشد که تعداد آنها ۵۶۰۰ نفر است و حجم نمونه این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای تصادفی با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۶۱ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه یادگیری سازمانی ( نیفه،(۲۰۰۱ می باشد. پرسشنامه استاندارد بوده و در تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن ها در تحقیقات گوناگونی مورد تایید قرار گرفته است و از پایایی بالایی برخورداراست. در این پژوهش پایایی پرسشنامه ها بر روی یک نمونه ی ۵۰ نفری از آزمودنی ها ( آموزگاران زن و مرد ) انجام شد و برآورد آماری آن ها از طریق آلفای کرونباخ برای یادگیری سازمانی ۰/۸۷ دست آمده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج حاکی از این است که : میانگین یادگیری سازمانی ۳/۳۳ با انحراف معیار ۰/۶۳ به دست آمده که با اطمینان %۹۹ بالاتر از حد متوسط می باشد و میزان یادگیری سازمانی آموزگاران زن و مرد یکسان است و تفاوت معناداری از لحاظ جنس ، سن و سابقه خدمت مشاهده نشد .

Authors

مسعود مرادی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی