بررسی و مقایسه تاثیر انواع روش های تشویق بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره دوم دبستان شهرستان پلدشت سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_485

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

Abstract:

تشویق وتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل گیری عادات مطلوب در آنان می شود برای جمع آوری اطلاعات دررابطه با اهداف وسوالات مورد مطالعه از مقیاس درجه بندی حاوی ۳۰ گزاره که به صورت ۵ ارزش می باشد تهیه شده است وهمچنین گزاره ها طوری انتخاب شده اند که با هم رابطه منطقی داشته باشند. تحقیقاتی را که انجام گرفت محقق به این نتیجه رسید که پرسشنامه را تبدیل به مقیاس درجه بندی وسوالات را هم تبدیل به گزاره بکند وبه این ترتیب ۳۰ گزاره که با توجه به موضوع مورد بحث ما بود تهیه گردید.هدف اصلی این پژوهش کشف اصول کلی مبتنی برروابط بین متغیرها است. وبه طور کلی با اتکاء به روش توصیفی درصد تعمیم یافته ها به کل جامعه مورد مطالعه هستیم.نتایج نشان میدهد اگرتشویق به موقع وبه اندازه متناسب صورت گیرد اثرات مثبتی دارد.