رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیجار۱۴۰۰-۱۴۰۱

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 16

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_500

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی وعملکردتحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیجار بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر پایه ی ششمابتدایی شهر بیجار به تعداد۲۶۰۰نفر که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مشغول تحصیل بوده اند تشکیل دادند. حجم نمونه آماری برای انجام این پژوهش براساس جدول مورگان ۲۵۰ نفر تعیین گردید. برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد، به این صورت که ابتدا از میان ۳۶دبستان موجود درشهربیجار، ۱۲ مدرسه انتخاب گردید سپس از هر مدرسه ۱کلاس انتخاب شد. ابزارهای مورداستفاده دراین پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی شرر[۱۹۸۲]، پرسشنامه عملکردتحصیلی فام وتیلور[۱۹۹۹]بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری شد.نتایج پژوهش نشان داد که، بین خودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهربیجار درسطح معناداری ۰/۰۵ رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین می توان گفت خودکارآمدی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهر بیجار می باشد.

Authors

نسرین اشرلو

کارشناسی ارشد مدیریت امور مالی محل خدمت آموزش و پرورش بیجار

ژیلا اشرلو

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی محل خدمت آموزش و پرورش بیجار