بررسی نقش برنامه درسی معنوی بر سلامت روان دانش آموزان از دیدگاه دبیران پرورشی شهرستان زنجان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_501

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

Abstract:

واقیعت جهان معاصر کم رنگ شدن آموزش معنوی و ارزشهای الهی است که زاییده گم گشتگی از فطرت انسان است. این واقعیت که کودک ایرانی در شش سالگی به مدرسه می رود و در بزرگسالی از مدرسه خارجمی شود اهمیت تاثیر فضاهای آموزشی بر سلامت و بویژه سلامت روان را دو چندان می کند. برنامه درسیمعنوی بر ضمیر انسان، مذهب، زندگی، تاریخ ، سلامت روان و تجربه در کنار استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین تاکید دارد. این پژوهش با هدف تعیین نقش برنامه درسی معنوی بر سلامت روان دانش آموزان بهصورت توصیفی - تحلیلی و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای صورت گرفت . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از توزیع و جمع آوری و کدبندی اطلاعات، داده ها وارد نرم افزارspss شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه دبیران پرورشی ، برنامه درسی معنوی بر نگرشهای مربوط به خود دانش-آموزان و نگرشهای مربوط به دیگر دانش آموزان و نگرشهای مربوط به زندگی دانش آموزان و در نهایت برنامه درسی معنوی بر سلامت روان تاثیر گذار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت برنامه درسی معنوی بر نگرشدانش آموزان نسبت به خود و دیگر دانش آموزان و زندگی] سلامت روان[ تاثیر مثبت داشته و به فرد ، جامعهو زندگی معنا می بخشد

Keywords:

Authors

وحید نجفی

علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی محلخدمت انگوران