بررسی عملکرد تخم گذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB06_013

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

Abstract:

این مطالعه به منظور بررسی تغییرات وزن، سن و وزن در اولین تخم گذاری، صفات ظاهری تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان انجام شد.. برای اجرای این آزمایش از ۳۳۳ قطعه جوجه مرغ بومی یک روزه استفاده شد.. آزمایش از روز اول تا پایان ۱۲ هفته تولید تخم ( ۳۲ هفتگی) آغاز شد. نتایج نشان داد که میانگین سن و وزن اولین مرغ تخمگذار به ترتیب ۱۵۲/۶ روز و ۲۰۶۱/۴۶ گرم بود. میانگین کلی وزن تخم مرغ در کل دوره تولید ۴۵/۴۷ گرم بود. میانگین تعداد تخم مرغ تولید شده توسط هر مرغ در ۱۲ هفته دوره تولید ۴۲ عدد بود. دامنه درصد تولید مرغ در هر هفته بین ۵/۸۳ تا ۶۱/۹۹ با میانگین ۴۵/۴۴، عدد بود . منحنی های رگرسیونی ارتفاع و قطر زرده با هفته های تولید به ترتیب دوم بودند. با وزن بدن مرغ، وزن سفید و زرده و ضخامت پوسته درجه سه و با بقیه صفات به ترتیب چهارم بود. همبستگی سن تخم مرغ اول با وزن پوسته بالا r=۰/۹۹ و بسیار معنی دار P<۰/۰۰۱ بود، اما با وزن کل تخم مرغ، طول و وزن تخم مرغ و ارتفاع زرده منفی و معنی دار بود P<۰.۰۵ نتایج این آزمایش حاکی از پتانسیل تولید خوب در برخی از این پرندگان بود که برنامه های اصلاحی مناسب می تواند منجر به بهبود بهره وری آنها شود

Keywords:

جوجه های بومی اصفهان , خصوصیات داخلی تخم مرغ , خصوصیات ظاهری تخم مرغ , وزن بدن , همبستگی های فنوتیپی

Authors

سید یاور حیدری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

نصرالله پیرانی

دانشیار، گروه علوم دامی،دانشگاه کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،ایران

محمد رضا اکبری

استادیار،گروه علوم دامی،دانشگاه کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،ایران

بهنام احمدی پور

استادیار،گروه علوم دامی،دانشگاه کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،ایران