بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی عصاره ی ریشه ی گیاه شیرینبیان بر رده ی سلولی سرطان کولورکتال HT-۲۹

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 168

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB06_063

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

Abstract:

سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین انواع سرطان و یکی از کشنده ترین انواع بدخیمی ها در سراسر جهان میباشد. در سالهای اخیر مطالعات وسیعی بر روی تاثیر گیاهان دارویی و اثرات ضدسرطانی و ضدتوموری آنها انجام شده که گیاه شیرینبیان از جمله آنهاست. ریشه و بدنه ی این گیاه دو قسمت عمده ی این گیاه هستند که خواص درمانی آنها در مشاهده شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر کشندگی عصاره اتانولی ریشه ی گیاه شیرینبیان GE بر رده ی سلولی HT-۲۹ انجام شد. سلول های HT-۲۹ با غلظت های مختلف عصاره ۵۰،۱۰۰،۲۰۰،۴۰۰،۸۰۰،۱۶۰۰ و ۳۲۰۰ میکروگرم بر میلیلی تر تیمار شدند. برای ارزیابی میزان سایتوتوکسیک بودن GE از روش MTT استفاده شد. نتایج نشان داد بالاترین میزان مرگ سلولی و آپوپتوز در غلظت ۴۴۷.۲ میکروگرم بر میلی لیتر بوده است. همچنین در ارزیابی GC-Ms این عصاره، مواد موثره ی فراوانی با خواص ضدسرطانی مشاهده شد. در پایان، به نظر می رسد GE توانایی اعمال اثرات ضدسرطانی بر سلول های سرطانی اپیتلیوم کولورکتال را داشته است.

Authors

علیرضا صالحی

دپارتمان پاتولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ایران

عاطفه سادات نبوی

دپارتمان پاتولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ایران