اثر افزودن آنزیم فیبرولیتیک و باکتری اسید لاکتیک بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای سیلاژ یونجه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 239

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB06_097

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

Abstract:

در آزمایشی به منظور بررسی ارزش غذایی سیلاژ یونجه عمل آوری شده با سطوح مختلف آنزیم فیبرولتیک و باکتری اسید لاکتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم)، با استفاده از آنزیم فیبرولتیک در ۳ سطح (۰،۰/۵ و ۱ گرم) و باکتری اسید لاکتیک در ۳ سطح ۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ گرم درکیلوگرم ماده خشک در مجموع با ۹ تیمار سیلوسازی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان اسیدیته ۶/۲۹ درصد خاکستر خام ۱۶/۱۹ درصد، میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ۲۴/۱۹ درصد، و بیشترین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی ۳۱/۸۸ درصد مربوط به تیمار شاهد آنزیم فیبرولیتیک و شاهد باکتری اسید لاکتیک بود. همچنین بیشترین درصد ماده خشک ۳۱/۹۷ درصد، درصد ماده آلی ۹۱/۰۲ درصد درصد پروتئین خام ۱۶/۳۷ درصد درصد چربی خام ۴/۲۱ درصد، و بیشترین درصد کربوهیدرات های محلول در آب ۱/۸۷ درصد مربوط به تیمار ۱ گرم آنزیم فیبرولیتیک و ۰/۵ گرم باکتری سید لاکتیک در ماده خشک بود. بیشترین درصد تجزیه پذیری در ساعت های ۴۸،۹۶،۷۲ ساعت انوباسیون مشاهده گردید. بیشترین میزان بخش سریع تجزیه a وبخش کند تجزیه b مربوط به تیمار کاربرد ۱ گرم آنزیم فیبرولیتیک در ماده خشک و ۰/۵ گرم باکتری اسید لاکتیک در ماده خشک بود. ترکیب دو افزودنی باعث بهبود بخش بالقوه قابل تجزیه a+b شد که بیشترین میزان با ۸۱/۹۰ درصد در تیمار کاربرد ۱ گرم آنزیم فیبرولتیک در ماده خشک و ۰/۵ گرم باکتری اسید لاکتیک در ماده خشک مشاهده شد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت. ترکیب دو افزودنی بر ثابت نرخ تجزیه c معنی دار بود و بیشترین میزان نرخ تجزیه مربوط به تیمار شاهد آنزیم فیبرولیتیک و شاهد باکتری اسید لاکتیک بود. با توجه به این نتایج میتوان بیان کرد ترکیب دو افزودنی آنزیم فیبرولیتیک در سطح ۱ گرم و ۰/۵ گرم باکتری اسید لاکتیک باعث بهبود ارزش غذایی سیلاژ یونجه می شوند.

Authors

محمود فاطمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه زابل

قاسم جلیلوند

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل

مصطفی یوسف الهی

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل

کمال شجاعیان

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل