بهینه سازی روش استخراج DNA از مقادیر کم بافت در بندپایان خشکی زی :مطالعه موردی در جورپایان خشکی زی.

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JBAT-1-1_011

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1401

Abstract:

در سال های اخیراستخراج DNA از موجودات مختلف اهمیت راهبردی در مطالعات تحلیل های مولکولی، تبازایی و اخیرا توالی یابی نسل جدید (NGS) دارد. این فرآیند در موجوداتی که اطلاعات ژنومی بسیار محدودی برای آنها وجود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مطالعه حاضر، DNA ژنومی از گونه های جورپایان خشکی زی جنس Protracheoniscus که از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده است، از حدود ۰۰۲/۰ گرم بافت غالبا کیتینی بر پایه روش فنل-کلروفرم استخراج شد. کیفیت استخراج با روش های الکتروفورز و نانودراپ بررسی شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ژن میتوکندریایی COI و متعاقبا توالی یابی موفق آن تایید دیگری در استخراج از این میزان کم بافت این جانداران بود. نتایج تحقیق حاضر می تواند با توجه به فراوان بودن جانداران با اطلاعات ژنومی محدود به صورت کاملا کاربردی در مطالعات تبازایی یا سایر آنالیزهای ژنومی در گونه های نادر با میزان بافت بسیار کم به کار گرفته شود .

Keywords:

کلمات کلیدی: استخراج DNA , PCR , جورپایان خشکی زی , Protracheoniscus

Authors

ایلناز زنگانی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

سارا کافی مولا

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

عباس بهاری

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

وهب جعفریان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

قاسم محمدی کاشانی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران