پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SUST-27-4_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1401

Abstract:

تاثیر قطع آبیاری، کودهای زیستی بر مولفه­های پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا رقم جاکومو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل با سه تکرار در سال زراعی ۹۵-۱۳۹۴ ارزیابی گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح، آبیاری کامل یا شاهد، قطع آبیاری در ۵۰ درصد مرحله گلدهی و تشکیل خورجین، قطع آبیاری در ۵۰ درصد مرحله تشکیل دانه و کاربرد کودهای زیستی در چهار سطح، عدم تلقیح بذر با باکتری، تلقیح با نیتروباکتر، سودوموناس و آزوسپیریلوم بودند. نتایج نشان داد با اعمال محدودیت آبی، عملکرد، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته، سرعت و طول دوره پر شدن دانه، اسید اولئیک، اسید لینولنیک و رنگدانه­های فتوسنتزی کاهش ولی میزان اسید چرب اروسیک و پالمتیک افزایش یافت. مقایسه میانگین­ها نشان داد بالاترین عملکرد (۶۲/۱ تن در هکتار)، تعداد دانه در خورجین (۶۶/۳۰)، تعداد خورجین در بوته (۷۶)، طول دوره پر شدن دانه (۴۲/۵۴ روز)، کلروفیل a (۳۳/۲۳ میلی­گرم در گرم وزن تر)، کلروفیل کل (۸۳/۲۹ میلی­گرم در گرم وزن تر)، اسید اولئیک (۲۴/۶۹ درصد) و اسید لینولنیک (۵۴/۱۱ درصد) در حالت تلقیح با آزوسپیریلوم و آبیاری کامل به دست آمد. بیش­ترین میزان اسید اروسیک (۸۹/۲ درصد) و اسید پالمتیک (۵۶/۴ درصد) در عدم تلقیح و قطع آبیاری در مرحله تشکیل دانه مشاهده گردید. همچنین قطع آبیاری در مرحله گلدهی و تشکیل خورجین و مرحله تشکیل دانه به ترتیب عملکرد دانه را ۴۶ و ۴/۴۰ درصد کاهش داد و استفاده از باکتری­های­ محرک رشد آزوسپیریلوم، سودوموناس و نیتروباکتر در مرحله گلدهی و تشکیل خورجین به ترتیب ۷/۵۳، ۲/۹ و ۴/۴۴ درصد و در مرحله تشکیل دانه به ترتیب ۵/۶۵، ۳۱ و ۲/۱۷ درصد باعث افزایش عملکرد گردیدند. براساس نتایج، به نظرمی­رسد کاربرد آزوسپیریلوم در شرایط آبیاری کامل و محدودیت آبی می­تواند به عنوان بهترین تیمار برای سودمندی تولید کلزا پیشنهاد گردد.

Authors

حسین وطن دوست

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

رئوف سید شریفی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

سلیم فرزانه

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

داود حسن پناه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،اردبیل، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alyari H, Shekari F and Shekari F, ۲۰۰۰. Oil Seed ...
 • Angadi SV and Cut Forth HV, ۲۰۰۳. Yield adjustment by ...
 • AOAC, ۱۹۹۰. Method ۹۸۸.۰۵. Helrich K. (Ed.). Official methods of ...
 • Asghar HN, Zahir ZA, Arshad M and Khaliq A, ۲۰۰۲. ...
 • Bayat F, Mirlohi A and Khodambashi M, ۲۰۰۹. Effects of ...
 • Bouchereau A, Clossais B N, Bensaoud A, Beport L and ...
 • Bardar MD, Kraljevic-Balalic Marija M and Borislav D, ۲۰۰۸. The ...
 • Brocklehurst P­A, Moss JP and Williams W, ۱۹۷۸. Effect of ...
 • Brooks A, Jenner CF and Aspinall D, ۱۹۸۲. Effect of ...
 • Cheema M and Malik M, ۲۰۰۱. Effect of row spacing ...
 • De Costa, WAJM and Shanmugathasan KN, ۲۰۰۲. Physiology of yield ...
 • Desingh R and Kanagaraj G, ۲۰۰۷. Influence of salinity stress ...
 • Ellis HR and Pieta-Filho C, ۱۹۹۲. The development of seed ...
 • Emam Y, Ranjbar AM and Bahrani MJ, ۲۰۰۷. Evaluation of ...
 • Faraji A and Arzanesh MH, ۲۰۱۳. Response of two Canola ...
 • Gaur AC, ۲۰۰۱. Effects of Azotobacterization on the yield of ...
 • German MA, Burdman S, Okon Y and Kigel J, ۲۰۰۰. ...
 • Gilick BE, Penrose D and Wenbo M, ۲۰۰۱. Bacterial promotion ...
 • Habibzadeh F, Sorooshzadeh A, Modarres Sanavy SAM and Pirdashti H, ...
 • Hasanzadeh Ghorttapeh A and Javadi H, ۲۰۱۶. Study on the ...
 • Khosravi A, Seyed Sharifi R and Imani A, ۲۰۱۴. Study ...
 • Kimber DS and McGregor DH, ۲۰۰۰. Brassica oil seeds: production ...
 • Kumar PB and Paul NK, ۱۹۹۷. Effect of water stress ...
 • Kumari SL and Valarmathi G, ۱۹۹۸. Relationship between grain yield ...
 • Lawlor DW and Cornic G, ۲۰۰۲. Photosynthetic carbon assimilation and ...
 • Majidi MM, Jafarzadeh M, Rashidi F and Mirlohi A,۲۰۱۵. Effect ...
 • Marius S, Octavita A, Eugen U and Vlad A, ۲۰۰۵. ...
 • MekkiI BB, EL-Kholy MA and Mohamad EM, ۱۹۹۹. Oil and ...
 • Nelda R, Paz R, Masson L, Ortiz J, Gonzalez K, ...
 • Nosheen A, Bano A and Ullah F, ۲۰۱۳. The role ...
 • Ohara N, Naito Y, Kasama K, Shindo T, Yoshida H, ...
 • Okon Y and Kapulink Y, ۱۹۸۶. Development and functions of ...
 • Ouk M, Shu F, Ken F, Jaya B, Mark C ...
 • Panwar JDS. ۱۹۹۱. Effect of VAM and Azospirillum brasilenseon photosynthesis, ...
 • Qifuma SH, Niknam R and Turner DW, ۲۰۰۶. Responses of ...
 • Rajendran G, Sing F, Desai AJ and Archana V, ۲۰۰۸. ...
 • Reddy AR, Chaitanya KV and Vivekanandan M, ۲۰۰۴. Drought-induced responses ...
 • Renarid S and McGregor L, ۱۹۷۶. Antithormbogenic effects of erucic ...
 • Roesty D, Gaur R and Johri BN, ۲۰۰۶. Plant growth ...
 • Ronanini DR, Savin R and Hall AJ, ۲۰۰۴. Dynamic of ...
 • Seyed Sharif, R. ۲۰۱۵. Oil seeds. University of Mohaghegh Ardabili ...
 • Seyed Sharifi R and Namvar A, ۲۰۱۶. Bio fertilizers in ...
 • Seyed Sharifi R, ۲۰۱۶. Application of biofertilizers and zinc increases ...
 • Shehata MM and EL-Khawas SA, ۲۰۰۳. Effect of two biofertilizers ...
 • Sinaki JM, Majidi Heravan E, Shirani Rad AH, Noormohamadi G ...
 • Tambussi EA, Bartoli CG, Bettran J, Guiamet JJ and Araus ...
 • Togay N, Togay Y, Cimrin KM and Turan M, ۲۰۰۸. ...
 • Tohidi Moghadam HR, Zahedi H and Ghooshchi F, ۲۰۱۱. Oil ...
 • Tsuno Y, Yamaguchi T and Nakano J, ۱۹۹۴. Potential dry ...
 • Ullah F, Bano A and Nosheen A, ۲۰۱۲. Effects of ...
 • Wu SC, Cao ZH, Li ZG and Cheung KC, ۲۰۰۵. ...
 • Xia L, Ding X, Li J and Mei R, ۱۹۹۰. ...
 • Yang JW, Kloepper JW and Ryu CM, ۲۰۰۹a. Rhizosphere bacteria ...
 • Yasari E, Azadgoleh MR, Mozafari S and Alashti M, ۲۰۰۹. ...
 • Yasari E, Esmaeli A, Pirdashti AM and Mozafari S, ۲۰۰۸. ...
 • Younis ME, Gaber AM and El-Nimr M, ۲۰۰۱. Plant growth, ...
 • نمایش کامل مراجع