تحلیل تاثیر اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان عشایر شهرستان بویراحمد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_469

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

Abstract:

علی رغم نقش مهم زنان روستایی و عشایری در کارآفرینی و حل مشکلات اجتماعی ، عموما جایگاه آنان مورد غفلت قرار گرفته و از برنامه های توسعه روستایی محروم ماندهاند. یکی از ساختارهای بالقوه که می تواند بستری برای کارآفرینی و در نتیجه حل مسائل اجتماعی باشد، صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری است . بنابراین هدف پژوهش حاضر، تاثیر اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان عشایری شهرستان بویراحمد است . پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده است که از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است . جامعه آماری پژوهش شامل ۱۳۳ نفر از زنان عشایر عضو صندوق اعتبارات خرد شهرستان بویراحمد است که به صورت تمام شماری ، تعداد ۵۱ نفر دریافت کننده وام به عنوان نمونه انتخاب شدند که روایی آن توسط پانل تخصصی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است . تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از SPSS صورت گرفته است . یافته های پژوهش بر اساس آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد میزان رضایتمندی زنان کارآفرین عشایری از عملکرد اعتبارات خرد دولتی در حد متوسط به بالا است . همچنین نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده نشان داد ارتباط و اثرگذاری معنادار و قوی میان اعتبارات خرد و توسعه کارآفرینی به شکل مستقیم وجود دارد.

Authors

ثریا عزیزی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین صادقی سقدل

دانشیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ثریا روزفراخ

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران