مدلسازی ریاضی موتورالقایی خطی با درنظر گرفتن و بدون درنظرگرفتن اثرات انتهایی با استفاده از قابهای مرجع مختلف

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF08_170

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1402

Abstract:

در این مقاله، یک مدل ریاضی مبتنیبر مدار معادل محورهای d-q برای توصیف رفتار دینامیکی موتور القایی خطی )LIM۱( با و بدون درنظرگرفتن اثرات انتهایی استفاده شده است. این مدل با استفاده از دو قاب مرجع مختلف یعنی قاب مرجع ثابت و قاب مرجع دوار سنکرون برای درک بهتر رفتار حالت گذرا و پایدار LIM شبیه سازی شده است . این تحلیل حالت گذرا و دائم به تصمیمگیری چارچوب مرجع بر اساس مشکلی که باید حل شود، به متغیرهای مورد مطالعه و نوع دستگاه تک ماشینی یا سیستم چندماشینی کمک میکند. این مدل با استفاده از ابزار MATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده است زیرا روشی پیچیده برای پیاده سازی معادلات با استفاده از بلوکهای تابع است. کنترل موتور القایی خطی مانند کنترل برداری و کنترل موقعیت را میتوان در این مدل اعمال کرد.

Keywords:

موتور القایی خطی )ماخ( , قاب مرجع ساکن , قاب مرجع دوار سنکرون , کنترل موتور القایی خطی

Authors

سینا جوانمرد

کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت