امکانسنجی پیادهسازی فناوریهای نوین کشورهای توسعهیافته آسیایی در کاهش آلایندههای هوا در شهر تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 623

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM10_011

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1402

Abstract:

آلودگی هوا یکی از مشکلات عمده زندگی در کلانشهرها است. این معضل در تهران بهعنوان پایتخت مشکلات فراوانی را برای مدیریت شهری و سلامت شهروندان ایجاد کرده است که بهخصوص در سالهای اخیر تاثیرات آن بسیار قابلتوجه بوده است. بنابراین بررسی راهکارهای سنتی و نوین موفق در کشورهای توسعهیافته و امکانسنجی پیادهسازی این راهکارها در شهر تهران ضرورت مییابد. هدف از نگارش این مقاله بررسی موفقترین راهکارهای کاهش و پایش آلایندههای هوا در کشورهای توسعهیافته آسیایی، بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای هر یک و ارائه توصیههایی برای کاربرد آنها در تهران است. به این منظور از میان منابع معتبر و مقالات، پایگاههای اینترنتی و مشورت با متخصصان، هشت ایده نوآورانه در پایش و کاهش آلودگی هوا را بررسی کردیم: هاضمهای بیوگاز، رنگهای فتوکاتالیستی، بیوراکتورها، سیمان سبز، برج تصفیه هوا، کشت شهری محصولات کشاورزی، بیوچار و سیستمهای شبکه هوشمند شهری. درنهایت به بررسی، امکانسنجی و مقایسه راهکارها با یکدیگر پرداختیم. با توجه به امکانات و فرصتهای داخلی و نیز با بهرهگیری از تجربیات موفق کشورهای آسیایی، استفاده از سیمان سبز با توسعه فناوری بازیافت، استفاده از هاضمهای بیوگاز با حمایت متخصصان و نیروی کار داخلی، ساخت برجهای تصفیه هوا با استفاده از دانش متخصصان چینی و آموزش متخصصان داخلی، استفاده از بیوچار با بهبود سیستم مدیریت زباله و در نهایت اتخاذ درست سیاستهای شهر هوشمند میتواند بهعنوان راهکارهای نوینی در کاهش آلودگی هوای شهر تهران کارآمد باشد.

Authors

محمدعارف نوری

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران.

مارال زمان پور

دانشجو کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران.

رضا قربانعلی زاده

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران.