کاربست راهبرد ابعاد مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی و توانمندسازی کارکنان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMJ-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1402

Abstract:

مطالعه ی حاضر در راستای تاثیر کاربست راهبرد ابعاد مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت آب جنوب شرق خوزستان صورت گرفته است. این پژوهش ازلحاظ نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است ابزار گردآوری آوری اطلاعات سه پرسشنامه که شامل: پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس نظریه ی نوناکا (۱۹۹۵)، پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران (۲۰۰۸) و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (۱۹۹۵) بود روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و با ارائه به اساتید صاحب نظر موردبررسی قرار گرفت، پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرون باخ، بررسی و نتایج حاصل (۷۹/۰، ۸۴/۰، ۷۶/۰) حاکی از قابلیت اعتماد این ابزار است. جامعه آماری این پژوهش به صورت سرشماری و متشکل از کلیه کارشناسان و مدیران شرکت آب جنوب شرق خوزستان (۲۴۴ نفر) در سال ۱۴۰۰ است. در این پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در بخش توصیفی و استنباطی تحلیل و با استفاده ازآزمون های همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل مسیر و معادلات ساختاری به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. با استفاده از نرم افزار LISREL مدل پژوهش ترسیم شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش با نوآوری سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (P≤۰/۰۵). نتایج پژوهش تاثیر نوآوری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان را نیز تائید کرد (P≤۰/۰۵). همچنین مشخص گردید نوآوری سازمانی بین ابعاد مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان نقش واسطه گری ایفا می کند.کلیدواژه ها: ابعاد مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، توانمندسازی کارکنان، شرکت آب جنوب شرق خوزستان

Authors

مرضیه یاری زنگنه

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد مرودشت،دانشگاه ازاد اسلامی، مرودشت ،ایران