بررسی نقش فرهنگ سازمانی در مزیت رقابتی (مورد مطالعه: بانک ملی استان مازندران)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMJ-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1402

Abstract:

امروزه با شدت یافتن رقابت در حوزه های مختلف کسب وکار به خصوص صنایع خدماتی، سازمان ها به منظور دستیابی به اهداف خود همانند ایجاد ذهنیت مثبت در جامعه هدف، ارتقای رضایت مشتریان از خدمات و درنهایت، دسترسی به سود بیشترمیباشد. این امر به ویژه در صنعت بانکداری با توجه به جایگاه مهم مشتریان با اهمیت تر می نماید. بر این مبنا در این پژوهش نقش فرهنگ سازمانی در کسب مزیت رقابتی در شعب بانک ملی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران بود، که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس و بر اساس جدول مورگان-کرجسی تعداد ۳۸۴ نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه عظیم و همکاران(۲۰۲۱)، که خود برگرفته از گویه هایی از مقیاس های استاندارد بودند، استفاده شد. بررسی پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ صورت پذیرفت که برای متغیر فرهنگ سلسله مراتبی(۸۸۸/۰)، فرهنگ بازاری(۹۳۲/۰)، فرهنگ گروهی(۸۵۶/۰)، فرهنگ ویژه سالاری(۷۵۳/۰) و برای متغیر مزیت رقابتی (۸۱۵/۰) محاسبه شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. باتوجه به نتایج انواع فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی به طور مثبت تاثیر معنادار دارد. هم چنین نتایج موید آن است که فرهنگ بازاری در صنعت بانکداری بیشترین تاثیر را در مزیت رقابتی دارد. این بدان معناست که از منظر کارکنان بانک، آن چه بیشترین مزیت رقابتی را ایجاد می کند، اتخاذ تصمیمات بر پایه منافع مشتریان و بهبود روش های خدمت رسانی است.

Authors

محمدصادق میرزائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری دانشگاه تهران واحد پردیس کیش

رضا بغدادچی

استادیار دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد شهر قدس