مطالعه اثرات IT در عملکرد کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 564

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE07_329

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق، ت مطالعه اثرات IT در عملکرد کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت روش، توصیفی- پیمایشی با رویکرد همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان مشغول به کار در دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد ۶۵۰ نفر می باشد که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش جدول مورگان ۲۴۵ نفر تعیین شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهبود عملکرد سازمانی رابینز (۲۰۰۲) و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات استفاده شد که پایایی آنها به ترتیب برابر ۰,۸۷ و ۰,۹۰ محاسبه گردید و روایی آنها توسط خبرگان تایید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای تعیین شاخص هایی چون فراوانی، درصد و جدول استفاده شد. همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون اسمرینف-کولموگروف و همبستگی به منظور بررسی وجود یا نبود رابطه معنادار بین متغیرهای تحقیق استفاده گردید. شایان ذکر است که کلیه عملیات آماری به وسیله نرم افزار SPSS۲۱ انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و مولفه های آن با بهبود عملکرد سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان رابطه معناداری دارند.

Keywords:

IT , بهبود عملکرد سازمانی , سازمان , کارکنان , دانشگاه سیستان و بلوچستان

Authors

مهران پاک روان

کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران