تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی، ویژگی های هیئت مدیره مستقل و شاخص هایاقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR01_049

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی، ویژگی های هیئت مدیره مستقل و شاخص های اقتصادیبر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش شناسی پژوهش: برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهایپژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز ۱۰ تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ می باشد.یافته های پژوهش: نتایج فرضیه یک در خصوص تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی نشان داد که اندازه کمیتهحسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری ندارد. تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری و مثبت دارد.اسقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری و مثبت دارد. ضعف کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمعناداری ندارد. نتایج فرضیه دوم در خصوص تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر کیفیت گزارشنگری مالی نشان داد که اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشنگری مالی تاثیر معناداری ندارد. اسنتقلال هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمعناداری و مثبت دارد و دوگانگی وظایفمدیر عامل بر کیفیت گزارشنگری مالی تاثیر معناداری و منفی دارد. نتایج فرضیه سوم در خصوص تاثیر شاخص های اقتصادی بر کیفیتگزارشگری مالی نشان داد که نرخ بهره و نرخ ارز بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمعناداری و مثبت دارند و نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی برکیفیت گزارشگری مالی تاثیرمعناداری و منفی دارند.

Authors

علی افضلی

کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران

مهدی خلیلی

استادیار،دکتری حسابداری ، موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران

فرزین رضائی

استادیار،دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران