حکمرانی الکترونیک چگونه می تواند به اجرای موفق سند تحول دولت مردمی در زمینه شایسته گزینی، شفافیت، سلامت اداری و جبران خدمات کمک کند؟

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 324
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF07_371

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

حکمرانی خوب، واژه ای است که بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت و حکومتها است که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرآیند تصمیم گیری فراهم نموده و بیانگر این واقعیت است که حکمرانی متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می گیرد. از سویی دیگر، دولت الکترونیک ابزار قدرتمندی است که باعث ارایه بهتر خدمات عمومی، کاهش زمان انتظار و بهبود اثربخشی-هزینه، افزایش بهره وری و بهبود شفافیت و پاسخگویی شده و ارتقاء توانایی دولت در انجام فعالیتهای کلیدی را موجب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر با هدف حکمرانی الکترونیک چگونه می تواند به اجرای موفق سند تحول دولت و مردمی در زمینه شایسته گزینی، شفافیت، سلامت اداری و جبران خدمات کمک کند انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، استقرار دولت الکترونیک به ارتقای پاسخگویی، اثربخشی نقشها و وظایف، ظرفیت سازی، شفاف سازی، نتیجه گرایی و ارتقای ارزشها به عنوان شاخص های حکمرانی خوب منجر می شود.

Authors

ایوب کافی

کارشناس مدیریت دولتی دانشگاه ایلام