ارتباط بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با محدودیت مالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA19_021

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

Abstract:

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسایل نمایندگی و نیز؛افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران ومالکان موضوع مالکیت خانوادگی و مکانیزم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی اهمیت بسیار زیادی یافته است ومیتواند همچون ابزار مراقبت از منافع گروه های عملکرد وزمینه ی استفاده صحیح مدیریت از منابع برای کاهش محدودیت مالی باهدف حداکثر سازی ثروت مالکان را فراهم کند.این پژوهش با هدف مطالع جنبه ای از پیامد های اقتصادی جایگاه حاکمیتشرکتی در ایران؛به بررسی ارتباط بین مالکیت خانوادگی؛مالکیت نهادی با محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورسبهادر تهران می پردازد.هدف پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و پس رویدادی است.با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه؛تعداد ۱۲۰ شرکت نمونه برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۴۰۰ انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های بژوهش از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.نتیجه پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی ومحدودیت مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.همچنین یافته ها نشان میدهد که بین مالکیت نهادی و محدودیت مالیارتباط منفی و معناداری وجود دارد

Authors

رعنا شهدآور

دانشجوی دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی میزان

رعنا همتی

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی میزان

مائده عباسپور

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی میزان