اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی افراد بهبودیافته از بیماری کرونا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 436

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONFE01_133

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی افراد بهبودیافته از بیماری کرونا بود. با توجه به اینکه این پژوهش با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی افراد بهبودیافته از بیماری کرونا انجام شد، بنابراین این پژوهش نیمه آزمایشی (تجربی) بود. از منظر هدف هم چون از نتایج تحقیق مستقیما می توان استفاده کرد لذا هدف کاربردی بود و از نظر ماهیت نیز کمی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه افراد بهبود یافته از کرونا شهرستان خلخال بود. برای انتخاب حجم نمونه از جدول کوهن استفاده شد. با اندازه اثر ۵/۰، توان آزمون ۸/۰، تعداد متغیر پنهان ۲، تعداد متغیر آشکار ۴۵ حداقل حجم برای تحقیق اثربخشی ۲۳ گزارش شد که محقق حجم نمونه را ۲۴ درنظر گرفت و در دو گروه ۱۲ نفر (آزمایشی و کنترل) پژوهش انجام شد. برای انتخاب حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد تا واریانس نمرات آزمودنی ها کنترل شوند. ابزارهای جمع آوری داده ها در این تحقیق مقیاس بهزیستی ذهنی کییز، اشموتکین و ریف (۲۰۰۳) بود که از نظر پایایی و روایی استاندارد و هنجاریابی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن بودند که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی افراد بهبودیافته از بیماری کرونا تاثیرگذار است (p<۰.۰۵) و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی ۵۵ درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را می تواند پیش بینی کند. آموزش ذهن آگاهی با تلفیقی از تن آرامی و مراقبه ی ذهن آگاهی یکی از روش های درمانی مبتنی بر کاهش استرس و روان درمانی است که در آن بازنمایی ذهنی اشیا موجود در زندگی که از کنترل بالا فاصله انسان خارج است، از طریق تنفس و فکر کردن آموزش داده می شود و این روش درمانی موجب ایجاد سلامت روانی و کاهش باورهای غلط می شود.

Keywords:

اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی , بهزیستی ذهنی , افراد بهبودیافته از بیماری کرونا , شهرستان خلخال

Authors

شهرام نورزاده

دانشجوی دکتری سلامت روان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران