هیات مدیره ارزشی و کیفیت افشاء اطلاعات

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOCR-5-16_002

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط هیات مدیره ارزشی و کیفیت افشاء اطلاعات است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی بوده و از بعد هدف، کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، ار نوع غیر تعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۹۳ شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردیده است. نتایج حاکی از اثر منفی و غیر معنادار هیات مدیره ارزشی بر کیفیت افشاء و قابلیت اتکاء بود. همچنین در کنار هیات مدیره ارزشی، ارتباط سرمایه انسانی اعضای هیات مدیره با اجزای میزان تحصیلات، تخصص و تجربه حرفه ایی (در صنعت)، سرمایه اجتماعی اعضای هیات مدیره با اجزای داخلی و خارجی با کیفیت افشاء آزمون شد. نتایج نشان می دهد که میزان تحصیلات دارای رابطه مثبت و معنادار با کیفیت افشاء و قابلیت اتکاء، سرمایه اجتماعی خارجی دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت افشاء، به موقع بودن و قابلیت اتکاء است. در مورد سایر متغیر ها رابطه معناداری مشاهده نشد.

Keywords:

هیات مدیره ارزشی , سرمایه انسانی هیات مدیره , سرمایه اجتماعی هیات مدیره , کیفیت افشاء , به موقع بودن , قابلیت اتکاء

Authors

رسول پورفیض اله

دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

مهرداد گلیجانی

استادیار گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

یزدان رضازاده

دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران