بررسی رابطه سرمایه فکری و تولید پایدار با توجه به نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین و نگاشت زنجیره تامین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMSR-4-12_008

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا سرمایه فکری، می تواند هم به صورت مستقیم و هم از طریق اتخاذ مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین در بهبود تولید پایدار یک شرکت نقش داشته باشد یا خیر. داده ها از ۲۴۰ شرکت دارای فناوری پیشرفته و یا خلاق با کمک پرسشنامه ارائه شده توسط سارپونگ و همکاران(۲۰۲۲)، که گویه های آن اقتباس شده ازمنابع معتبر دیگر بوده است، جمع آوری شد. اعتبار مقیاس و مدل نیز با ضریب آلفای کرونباخ(پایایی)، معیار میانگین واریانس استخراج شده(روایی همگرا) و روش فورنل واکر(روایی واگرا)، مورد تایید قرار گرفت. نتایج بر پایه روش معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه فکری، هم به صورت مستقیم و هم از طریق مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین و نگاشت زنجیره تامین، بر تولید پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت ارتقای سرمایه فکری هم به صورت مستقیم و هم بر پایه تقویت نگاشت زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین در تولید پایدار نقشی بسیار برجسته خواهد داشت. از این رو توصیه می گردد شرکت ها در ایران با ارزیابی مداوم سرمایه فکری و تدوین برنامه ریزی های بهبودی برای آن، به ارتقای تولید پایدار شرکت کمک کنند.

Keywords:

Authors

حسن بودلایی

استادیار دانشگاه تهران،گروه مدیریت،کیش،ایران

محمدصادق میرزائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ،دانشگاه تهران،کیش،ایران

سمیرامیس محمدی آریا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ،دانشگاه تهران،کیش،ایران