مشارکت شهروندان در بهسازی بافت های فرسوده شهری شهر ساری بر اساس مدل مفهومی سرمایه اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENVCNF01_011

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

Abstract:

پژوهش حاضربا هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در مشارکت شهروندان در بهسازی بافت های فرسوده شهری شهر ساری انجام پذیرفت.این تحقیق از حیث روش توصیفی پیمایشی ازنوع زمینه یابی و از نظرهدف کاربردی بوده است.جامعه آماری را ۱۶۱۴۵۰ نفر از شهروندان ساروی بالای۲۰ سال تشکیل داده اند. براساس جدول نمونه گیری استاندارد مورگان(۱۹۷۰)۳۸۴ نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند.برای دسترسی به نمونه دراین تحقیق ازروش نمونه گیری خوشه ایاستفاده شده است. ابزار گردآوری داده مورد نظر در پژوهش، پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوده است.روایی پرسسشنامه ها با کسب نظر کارشناسان (اعتبار محتوا ازنظر متخصصان) حاصل و پایایی حاصل ازآلفای کرانباخ نیز برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی برابر با ۰/۸۰ بوده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق با توجه نرمال بودن داده ها (از طریق آزمون نرمالیته) از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان دادکه بین اعتماد اجتماعی،انسجام اجتماعی،روابط اجتماعی ومشارکت شهروندان در بهسازی بافت های فرسوده شهری رابطه معناداری وجود دارد. همچینین بین سرمایه اجتماعیومشارکت شهروندان در بهسازی بافت های فرسوده شهری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل رگرسیون چند متغیره نشان داد . اعتماد اجتماعی تاثیر بیشتری را درمشارکت شهروندان در بهسازی بافت های فرسوده شهری شهر ساری دارد.

Authors

کیا علیزاده آقمشهدی

کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،کارمند رسمی شهرداری ساری

علیرضا حمیدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود،کارمند رسمی شهرداری ساری

علی گرجی کرسامی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه خوارزمی تهران، کارمند رسمی شهرداری ساری