بررسی شایستگی های حرفه ای معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 320

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES02_037

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

Abstract:

این تحقیق به منظور برسی شایستگی های حرفه ای معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورتگرفته است . شایستگی های حرفه ای معلمان دارای ابعاد گوناگون است و کسب و ارتقای این شایستگی ها می تواندتاثیر به سزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است . ضرورت برسی شایستگی های حرفه ای معلمان با توجه به دامنه تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار مهم میباشد.شایستگی های حرفه ای معلمان می تواند در فرایند اعتماد،ارتباط ، انتقال و ارزیابی و ارزشیابی تاثیر به سزاییداشته باشد. پیشرفت تحصیلی وظیفه ای است که بر عهده معلمان و خانواده دانش آموزان می باشد. در این تحقیقضمن تعریف عوامل شایستگی های حرفه ای معلمان ،راهکارهایی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارئه شده است.

Keywords:

شایستگی های حرفه ای معلمان , پیشرفت تحصیلی , دانش آموزان

Authors

مهدی بابایی

دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان