ارزیابی کارایی ومسائل اجتماعی برنامه ریزی رفاه مناطق شهرداری شیراز با مدل تحلیلپوششی داده ها – DEA

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 220

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES02_038

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

Abstract:

رشد سریع جمعیت شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، که حدود ۷۰ % جمعیت آنشهرنشین است بر اساس نتایج سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۰ ، بیش از ۷۹ درصد کشور شهری است، مدیریتشهری را با چالش های فراوانی در زمینه توسعه شهری مواجه نموده است. به بیان دیگر وظیفه مدیریت به صورتعام و به شکل سنتی در مسایلی مانند برنامه ریزی، هدایت، رهبری، کنترل، بسیج منابع و ساماندهی خلاصه می شد،ولی با گسترش فناوری های جدید، وظایف مدیریت و مدیریت شهری به سمت مسایلی از قبیل بهبود کارایی،اثربخشی و در نهایت بهرهوری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضایی متمایل شده است. در ایران با توجه بهاینکه شهرداری ها سازمان های عمومی و غیردولتی هستند و از لحاظ درآمدی و منابع مالی مستقل و خود اتکاهستند، بنابراین باید در فعالیت های خود از کارایی برخوردار باشند تا بتوانند به سمت اهداف خود گام بردارند. لازمبه ذکر است که روش های مختلفی توسط صاحب نظران برای سنجش کارایی سازمان ها، کارخانجات ، مناطق و غیرهپیشنهاد شده است. که روش اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها، از جمله معروف ترین و بهترینآنها می باشد. در این روش برای سنجش کارایی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه های موجود در آن صنعت مقایسه می شود. از همین روش برای مطالعات در قالب واحدهای مهدیریتی نیز استفادهمی شود. در شهرداری شیراز تقسیمات منطقه ای ( ۱۱ منطقه) مبانی فضایی سازمان مدیریت شهری را تشکیل می دهند. هر منلوه علاوه بر اینکه دارای محدوده فضایی مشخص می باشد، در بخش های مختلفی به فعالیت میپردازد

Keywords:

مسائل اجتماعی , برنامه ریزی ورفاه اجتماعی , مدیریت شهری

Authors

داود هاشمی شیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

شیرین باقری

دانش - آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت آموزش، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

فرهاد محمدپور

دانش آموخته دکتری، مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

احسان رجبی

دانش آموخته کاردانی ، مالی حسابداری، - واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، ایران