سنجش سلامت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور و دانشگاه تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 284

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES02_040

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

Abstract:

امروزه سلامت روان به مقوله مهمی در عرصه های مختلف اجتماع تبدیل شده است؛ چرا که بر روی عملکرد و کیفیتزندگی تاثیرات فراوانی دارد. به ویژه در بخش های اداری و آکادمیک که فشار روانی فراوانی را بر روی کارکنان ودانشجویان و اساتید قرار می دهد. بنابراین نیاز مبرم است تا تمامی عواملی را که بر سلامت روان این قشر از جامعهاثرگذار هستند شناسایی کرده و در درمان و بهبود آنها بتوان اقدامات موثری انجام داد. پژوهش حاضر با هدف شناساییعوامل سلامت روان و اثرات آن بر روی کارکنان دانشگاه های پیام نور و دانشگاه تهران می باشد که با استفاده از ابزارپرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و با آزمون t با روش سرشماری از کلیه کارمندان و پرسنل اداری و خدماتی زن ومرد صورت گرفت. طبق نتایج، نوع دانشگاه و شرایط محیطی، مدت زمان فعالیت، سن وجنسیت کارکنان، تاثیری برمیزان سلامت روانی کارکنان شاغل در این دو دانشگاه نداشته است.

Authors

سعیده منصوری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی