تاثیرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده بر رفتارهای خودتوسعه ای کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF09_006

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

مسائل مرتبط با منابع انسانی و تو سعه آن ها جهت بهبود سرمایه های انسانی برای مدیران دارای جذابیت هایعلمی و قابلیت های کاربردی داشته و می بایست متناسب شرایط اجرایی و عملیاتی سازمان خود آن را مورد توجهقرار دهند. هدف مطالعه بررسی نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزش شغلی کارکنان در تاثیرگذاری تصویرسازمانی ادراک شده بر رفتارهای خود توسعه ای کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران بوده است. اینپژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفیی-همبستگی بوده است. جامعه آماری اینپژوهش کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران در زمستان ۱۴۰۰ می باشد که بر حسب اطلاعات موجود۱۲۰۰ نفر بوده اند. با توجه به جدول کرجسی -مورگان و به روش تصادفی ساده ۲۹۱ نفر به عنوان نمونه آماریانتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های تصویر سازمانی خا کپور و همکاران (۱۳۹۳)،رضایت شغلی مینه سوتا (۱۹۶۷)، انگیزش شغلی هرزبرگ و رفتارهای خودتوسعه ای پرالت (۲۰۰۸) استفاده گردید.برای تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS ۲۰ و Lisrel بکار گرفته شد. یافته هایمطالعه نشان داد تصویر سازمانی ادراک شده بر رفتارهای خودتو سعه ای کارکنان شرکت آب و فاضلاب استانتهران تاثیر ندارد. تصویر سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاباستان تهران تاثیر دارد. رضایت شغلی بر رفتارهای خودتوسعه ای کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهرانتاثیر ندارد. انگیزش شغلی بر رفتارهای خودتوسعه ای کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاثیر دارد. نقشمیانجی رضایت شغلی و انگیزش شغلی در تاثیرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده بر رفتارهای خودتوسعه ایکارکنان تایید نمی شود.

Keywords:

رضایت شغلی , انگیزش شغلی , تصویر سازمانی ادراک شده و رفتارهای خودتوسعه ای

Authors

فرشته فتوحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه ایوانکی

سیداحمد حسینی

استادیارگروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایوانکی