تاثیر قابلیت های پویا بر کیفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 171

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF09_371

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر کیفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت است. روش پژوهش حاضر،توصیفی – پیمایشی است. همچنین، پژوهش حاضر از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش،کلیه حسابداران ، روسای حسابداری، مدیران مالی شرکتهای منطقه آزاد ماکو (۳۳۲ نفر۹( است که از بین آنها طبق فرمول کوکران ۱۷۸ نفر به عنواننمونه انتخاب گردیده است. روش گردآوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. برای گردآوری داده های پژوهش از ابزارپرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه پژوهش نشان داد که قابلیت های پویا بر کیفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت تاثیر دارد.

Keywords:

قابلیت های پویا , کیفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت , منطقه آزاد ماکو

Authors

توحید حیدری

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آفاق

بهمن فیض الهی

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

غلامرضا پسیان

دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه پیام نور قرضیائدین