بررسی نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغل ی کارمندان شهرداری ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 167

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF09_374

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاب آوری بر فرسودگی شغلی و کاهش استرس شغلی کارکنان شهرداری ارومیه می باشد. تحقیقحاضر از نظر هدفه در گروه تحقیق های کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده هاء تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شهرداری ارومیه میباشد که تعداد آنها ۷۲۱ نفرمی باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، ۲۵۱ نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت که شامل ۶۸سوال بوده که روایی مناسبی داشته و پایایی آن نیز (ضریب آلفا کرونباخ) ۰/۹۴۸ بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد مناسبپرسشنامه است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفاده شده است. نتایج بررسی در این تحقیق نشانداد که تاب آوری بر فرسودگی شغلی و کاهش استرس شغلی کارکنان شهرداری ارومیه تاثیر دارد.

Authors

سیدهادی میری زاد

شهرداری ارومیه، کارمند شهرداری ارومیه و فارغ التحصیل ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد