بررسی رابطه ی تقویت روحیه کارآفرینی با بکارگیری هوش های چندگانه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR07_125

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1402

Abstract:

در این پژوهش از پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه و پرسشنامه سنجش روحیه کارآفرینی (نمونه تعدیل و مناسب سازی شده ی مقیاس های استقلال طلبی و ریسک پذیری هیسریچ و پیترز، کنترل درونی راتر، انگیزه پیشرفت هرمنس و خلاقیت تورنس) استفاده شده است. پس از گردآوری، داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی شامل (جدول، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل (همبستگی پیرسون، رگرسیون و طرح پراکندگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های گذشته همخوانی دارد. بر اساس این نتایج پیشنهاد می شود دانشگاه ها و موسساتی که وظیفه ی آموزش مهارت های کارآفرینی را بر عهده دارند برنامه ی درسی خود را مطابق هوش های چندگانه طراحی و اجرا نمایند.

Authors

امید علی کهریزی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

بهمن جمشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه

محمد پارسا دوست

دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ، ، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه