تحلیل رژیم باد و رخدادهای فرسایش بادی در استان البرز، مطالعه موردی: کلانشهرکرج

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOO09_077

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

Abstract:

سرزمین های خشک و نیمه خشک و عرصه های بیابانی، پیوسته با پدیده فرسایش بادی مواجه هستند که ازجمله آثار این پدیدهتوفان های گردوغبار و جابه جایی ریزگردها است و از آنجائیکه حدود ۷۵ % وسعت ایران تحت تاثیر اقلیم خشک و نیمه خشک است لذا ازاهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است که مطالعات رژیم بادی به عنوان یک شاخص کلیدی در مطالعاتفرسایش بادی، با توجه به اطلاعات ساعتی سرعت و جهت باد بررسی و تجزیه و تحلیل گردد و در ادامه به مطالعه گلماسه با استفاده ازمعادلات فرایبرگر پرداخته شده است. نتایج مربوط به گلبادهای سالانه نشان میدهد که بادهای شمالغرب (۱۸ %) و غرب (۱۰ %) درمنطقه مورد مطالعه از فرآوانی بالاتری برخوردار میباشند و بعد از این دو جهت بادهای جنوبشرق (۷ %) و جنوب (۵ %) دارای بالاتریندرصد فرآوانی میباشند. از سویی دیگر یافتههای سالانه گلباد بیانگر این مطلب است که بادهای شمالشرق ) ۱ %( دارای کمترین فرآوانیهستند. مطالعه بادهای فرساینده نشان میدهد که فصل بهار دارای بالاترین فراوانی است و بعد از آن فصل تابستان و زمستان دارایفراوانی بالاتری میباشند. یافتههای حاصل از مطالعات گلماسه در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که برآیند جبری حمل ماسه درایستگاه کرج طی سالهای ۲۰۱۶ - ۱۹۸۷ برابر با ۶۶ واحد بردار است و از سویی جهت حمل ماسه در این ایستگاه به سمت جنوبشرقمنطقه است و تحت تاثیر رژیم بادی چند جهته قرار دارد. در پایان توصیه میگردد مدیران اجرایی ضمن بررسی رژیم باد در منطقه باروشهای بیولوژیک و مکانیکی به کنترل بادهای فرساینده بپردازند.

Authors

محمدرضا راهداری

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

رسول خوارزمی

استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران