بررسی ضرورت ارتقای سطح سواد سلامت و مفهوم سازی خودمراقبتی در افراد مبتلا به بیماری های مزمن:یک مطالعه مروری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMCONF02_047

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

مقدمه و اهداف: بیماری های مزمن به بیماری هایی اشاره دارد که به درمان مداوم در طول زمان نیازدارند که می تواند از سال هاتا دهه ها ادامه یابد.با توجه به افزایش شیوع وبار و مرگ و میر بیماری های مزمن مشارکت فعال، توانمندسازی و مسئولیت پذیریبیماران و خانواده آنان یکی از اصول اصلی در مدیریت این بیماری ها هستند.بسیاری از افراد با بیماری مزمن می توانند به طور موثراز طریق سواد اطلاعاتی سلامت و خودمراقبتی شرایطشان را مدیریت کنند لذا مطالعه حاظر باهدف بررسی ضرورت ارتقای سطحسواد سلامت و مفهوم سازی خودمراقبتی در افراد مبتلا به بیماری های مزمن انجام شد.روش کار: برای انجام این پژوهش جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی pubmed, magi ran و google scholar sid ,science dire, proquest Google scholar و Cochrane با استفاده از کلید واژه های بیماری های مزمن،سوادسلامت،خودمراقبتی،ارتقای سطح سوادسلامت انجام شد.یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد ارتقای سطح سواد سلامت و خودمراقبتی در افراد مبتلا به بیماری هایمزمن و خانواده های ایشان می تواند با منافع زیادی هم برای بیماران و هم برای سیستم مراقبت بهداشتی همراه باشد که لزومتوجه بیشتر با هدف دستیابی به وضعیت ایده آل و اعمال تغییراتی موثر و نگرش مثبت به این مفهوم را می رساند.نتایج: نتایج نشان داد اتخاذ راهبردها و رویکردهای مختلف برای بهبود مراقبت از افراد مبتلا به وضعیت مزمن باید بیمار محور وجامع باشند تا منجر به توسعه رفتارهای خودمدیریتی و در نهایت منجر به افزایش نرخ مشارکت در اتخاذ رفتارهای ارتقای سلامتدرسطح جامعه شود؛ بنابراین رشد و توسعه سطح سواد سلامت جامعه و مفهوم سازی خودمراقبتی در مدیریت بیماری های مزمنموضوعی متعالی است، زیرا از طریق دانش و کاربرد آن میتوان فعالیت های پیشگیرانه و بهزیستی در زمینه سلامت را افزایش داد.

Authors

فریده زراعتکار

کارشناس ارشد آموزش مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران