بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,816

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCNAAA01_042

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1391

Abstract:

یکی از مهمترین محدودیت ها و ضعف ها موجود در سیستم حسابداری سنتی، عدم سنجش سرمایه فکری و لحاظ کردن آن در صورت های مالی شرکت ها ست. به دلیل اهمیت موضوع سرمایه فکری و تمایل شرک تها به سنجشو گزارش آن، این مقاله به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 لغایت 1389 می پردازد. نمونه پژوهش شامل 112 شرکت است.برای آزمون فرضیه ها ابتدا اطلاعات لازم جمع آوری گردیده و ارزش سرمایه فکری شرکت ها بر اساس مدل پالیک محاسبه شده است. همچنین برای اندازگیری عملکرد شرکت از معیار کیوتوبین و بازده حقوق صاحبانسهام استفاده شد. سپس ضرایب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیونی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان دهنده ارتباط معنی دار بین سرمایه فکری و کیوتوبین و بازده حقوق صاحبان سهاممی باشد

Keywords:

سرمایه فکری- کیوتوبین- بازده حقوق صاحبان سهام

Authors

شاهو آقابیگ زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسن یزدی فر

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی جعفری

هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان