بررسی چالش های مدیریتی ، اجرایی و موانع حقوقی قانون توزیع عادلانه آب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 332

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCONF05_126

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1402

Abstract:

کشور ایران با چالش های فراوان مدیریتی و حقوقی در زمینه منابع آبی مواجه است . یکی از مهم ترین قوانین جامع تدوین شده آب در ایران، قانون توزیع عادلانه آب است . با توجه به اهمیت این قانون در حوزه مسائل آبی ، باید دارای ضمانت اجرایی و حقوقی بسیار مستحکم باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مهم ترین موانع و چالش های اجرایی این قانون از دو بعد فنی و حقوقی با نگاه تحلیلی و انتقادی جهت اصلاح و رفع این موانع است . این مقاله با استفاده از روش توصیفی ، شناسایی وضع موجود و مطالعه کتابخانه ای با در نظر گرفتن ضوابط و دستورالعمل های حقوقی و فنی آب با تحلیل قانون توزیع عادلانه آب ایران و مقایسه با نتایج و پیامدهای این قانون بر جامعه ذینفع انجام شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با توجه به وضع موجود منابع آبی ، توزیع مکانی نامناسب بارشها، خشکسالی ها، مشکلات محیط زیستی و کاهش منابع آبی کشور ایران، اهمیت و ضرورت بازنگری و به روزرسانی منظم و دورهای و شفافتر کردن قانون توزیع عادلانه آب را در راستای شرایط کنونی مسائل حوزه آب بیشتر کرده است . بحرانی و ممنوعه شدن دشت های کشور و افت سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی ، لزوم تغییر رویه های معمول و قدیمی در صدور پروانه های حفر و بهرهبرداری را محسوس و نمایان کرده است . از مهم ترین موانع این قانون نبود ضمانت اجرایی آن هم از بعد فنی و سیاست گذاری آب و هم از بعد حقوقی است که باید تقویت شود. وزارتین و سازمانهای مجری و درگیر این قانون باید نسبت به رسالت اجرای موادی که به آنها محول شده است ، توجه و احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و هماهنگی بین سازمانها بیشتر شود. یکی از مهم ترین ایرادات این قانون سهم و نقش ناچیز بخش خصوصی در مدیریت آب است .

Authors

حسین محمدی احمدمحمودی

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشآموخته گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

رسول میرعباسی نجف آبادی

دانشیار مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

سلیمه سلجوقی بابادی

کارشناس حقوق، دانشآموخته دانشگاه پیام نور، واحد اردل