رابطه کیفیت آموزش مجازی با اشتیاق تحصیلی و ارتباط اجتماعی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ششتمد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_0257

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت آموزش مجازی با اشتیاق تحصیلی و ارتباط اجتماعی دانش آموزان انجام شده است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسرمدارس دوره دوم متوسطه شهرستان ششتمد در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به تعداد ۱۰۰ نفرمی باشد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که از بین این افراد ۸۰ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش ، از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۶ استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت آموزش مجازی با اشتیاق تحصیلی و ارتباط اجتماعی دانش اموزان رابطه معناداری دارد. هر چه کیفیت تدریس معلمان در مدارس مطلوب تر باشد، به همان میزان فرسودگی تحصیلی ، خستگی تحصیلی ، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی کمتر و اشتیاق شناختی ، عاطفی و رفتاری بیشتری را در دانش آموزان خواهیم دید.

Authors

علی طلوعی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

مرتضی بینش

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان