تعییه آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-17-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: آموزش موفق به پزشکان متخصص کودکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی می تواند تاثیر زیادی در بالا رفتن میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنان داشته باشد. هدف از این پژوهش، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی در شهر اصفهان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، ۸۰ پزشک متخصص کودکان به طور تصادفی انتخاب شده و پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته بود، بین آن ها توزیع شد. سوالات پرسش نامه در زمینه ی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی طراحی شده بود. داده ها با آزمون های آماری t مستقل، Pearson و کوواریانس در سطح معنی داری ۰/۰۵ تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمره ی آگاهی پزشکان، ۵۸/۴، میانگین نمره ی نگرش پزشکان، ۷۹/۲ و میانگین نمره ی عملکرد آنها، ۵۵/۵ بود. بین نمره ی آگاهی پزشکان با نگرش (p value>۰/۰۰۱) و عملکرد (p value>۰/۰۰۱) رابطه ی مستقیم معنی داری وجود داشت و بین نمره ی نگرش و عملکرد پزشکان نیز رابطه ی معنی دار مستقیم (p value>۰/۰۰۱) به دست آمد. بین آگاهی پزشکان با سن پزشک، رابطه ی معنی داری (p value=۰/۱۲) وجود نداشت ولی بین نگرش (p value=۰/۰۱) و عملکرد (p value>۰/۰۰۱) با سن رابطه ی معنی داری وجود داشت. همچنین بین سابقه ی کار پزشکان با آگاهی (p value=۰/۰۳)، نگرش (p value=۰/۰۱) و عملکرد پزشکان (p value>۰/۰۰۱) رابطه ی معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: میانگین نمره ی آگاهی و عملکرد پزشکان در حد متوسط بود. از آن جا که نمره ی آگاهی، رابطه ی مستقیم با نمره عملکرد دارد، لذا ارتقاء سطح آگاهی پزشکان و بهبود عملکرد آنان در این زمینه مهم بوده و تدوین برنامه های آموزشی برای آنان یک ضرورت است.

Authors

بیتا قاسمی

دانش آموخته ی رشته ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

رومینا مظاهری

استادیار، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

نیلوفر فلاح

استادیار، گروه دندان پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، پژوهشکده ی علوم دندان پزشکی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پز شکی اصفهان، اصفهان، ا یران

نغمه فیضی نجفی

استادیار، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران